W której grupie jestem na studiach, czyli GW, GC, GL – co to w ogóle jest?

hms_solution„Skąd mam wiedzieć i jak sprawdzić w której jestem grupie?” to pytanie pada najczęściej wśród nowo przyjętych studentów SGGW. Pytanie w sumie proste dla starszej części studentów SGGW, dla pierwszaków już łatwe nie jest.

Aby dowiedzieć się do której grupy studenckiej dana osoba należy wystarczy wybrać jedno z dwóch rozwiązań:

  • wybrać się osobiście na wydział i sprawdzić listy przyjętych na tablicy danego kierunku,
  • sprawdzić w eHMS.

eHMS to elektroniczny dziekanat przygotowany dla studentów SGGW. Aby sprawdzić w elektronicznym dziekanacie do której grupy należymy trzeba wykonać jedną z dwóch ścieżek:

http://ehms.sggw.waw.pl -> logujemy się -> zakładka „Moje dane” -> Informacje o toku studiów.

http://ehms.sggw.waw.pl -> logujemy się -> zakładka „Moje studia” -> zakładka „Grupy studenta”.

GW – Grupa wykładowa – najczęściej cały rok.
GC – Grupa ćwiczeniowa – najczęściej licząca około 30 osób.
GL – Grupa laboratoryjna – najczęściej licząca około 15 osób, powstała po podziale grupy ćwiczeniowej.

Przykład (screen z systemu eHMS):

gs

Jeżeli na roczniku danego kierunku będzie pięć grup ćwiczeniowych, to ich podział będzie wyglądał następująco:

GW 01 – będzie tylko jedna grupa wykładowa
GC 01 = GL 01 + GL 02
GC 02 = GL 03 + GL 04
GC 03 = GL 05 + GL 06
GC 04 = GL 07 + GL 08
GC 05 = GL 09 + GL 10

Tak czy inaczej polecamy, aby już po rozpoczęciu roku akademickiego udać się w okolice swojego dziekanatu i sprawdzić do których grup laboratoryjnych należycie.